Disclaimer

Website disclaimer

Alle informatie voorzien door Commedia (wij, ons) op http://commediaweb.be (de ‘website’) is in functie van algemene inlichtingen. Alle informatie op de website is voorzien op goed vertrouwen, maar we claimen geenszins enige garantie op geen enkele manier, zij het impliciet of expliciet, richting accuratesse, adequaatheid, validiteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid.

Onder geen enkele omstandigheid stellen we ons aansprakelijk voor eender welk verlies of schade van eender welke aard, die het resultaat zou kunnen zijn van het gebruik van deze site of van enige soort van afhankelijkheid van de site. U gebruikt de site en eender welke afhankelijkheid van de site op eigen risico.

Disclaimer externe linken

Het is mogelijk dat de website linken heeft naar andere websites of inhoud die eigendom is of zijn oorsprong vindt bij derde partijen of linken naar websites en kenmerken in banners of andere soorten advertenties. Zulke linken zijn niet onderzocht, gemonitord, of gecontroleerd op accuratesse, adequaatheid, validiteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid door ons.

Wij waarborgen, onderschrijven, bevestigen of aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie die wordt aangeboden door websites van derden die via de website of enige website of functie die in een banner of andere advertentie is gelinkt. Wij zullen geen partij zijn bij of op enige manier verantwoordelijk zijn voor het toezicht op enige transactie tussen u en aanbieders van een derde partij van producten of diensten.

Professionele disclaimer

De website geeft geen advies over webdesign en kan geen advies geven over webdesign. De informatie over webdesign op de website is enkel bedoeld voor algemene inlichtingen en is geen substituut voor professioneel advies. Het gebruik of afhankelijk zijn van eender welke informatie op deze website is op eigen risico.

Disclaimer affilates

De website kan linken bevatten naar affiliate websites, en waarvan we een affilate commissie ontvangen for enige aankopen gedaan door u op de affilate websites die zulke linken voorzien.

Testimonials disclaimer

De website kan getuigenissen van gebruikers van onze producten en / of diensten bevatten. Deze getuigenissen weerspiegelen de ervaringen en meningen van dergelijke gebruikers in het echte leven. De ervaringen zijn echter persoonlijk voor die specifieke gebruikers en zijn mogelijk niet noodzakelijk representatief voor alle gebruikers van onze producten en / of diensten. We beweren niet, en u mag er ook niet vanuit gaan, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben. Uw indivduele resultaten kunnen variëren.

De getuigenissen op de site kunnen in verschillende vormen worden ingediend, zoals tekst, audio en / of video, en worden door ons beoordeeld voordat ze worden gepost. Ze verschijnen letterlijk op de website zoals opgegeven door de gebruikers, met uitzondering van grammaticacorrectie of typefouten. Sommige getuigenissen kunnen kortheidshalve zijn ingekort als de volledige getuigenis externe informatie bevatte die niet relevant was voor het grote publiek.

De standpunten en meningen in de getuigenissen zijn uitsluitend eigendom van de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze opvattingen en meningen. We zijn niet gelieerd aan gebruikers die getuigenissen geven, en gebruikers worden niet betaald of anderszins gecompenseerd voor hun getuigenissen.